EKITI STATE ANTHEM

Oun abajoro kiipe kun,

Oun asepo nileye,

Ehin ola wa tidara o

Awa Ekiti ati parapo,

Kaparapo katun panupo,

Awa Ekiti ati gbominira,

Okan lawansee,

Ekiti, Ekiti ti gbominira (2ce).

Awa Ekiti iwaju laomalo, lagbara Olorun,

Awa Ekiti okan soso ma ni’wa o lailai